De realisatie van een Scheldebrug is enkele stappen dichterbij gekomen. Het kabinet van Ruimtelijke Ordening, Stadsontwikkeling en Openbare Werken heeft een bouwkundige haalbaarheidsstudie laten maken door het studiebureau Arcade, die binnenkort op het schepencollege besproken zal worden.

“Antwerpen zou hiermee een een landmark krijgen die de stad internationaal op de kaart zou kunnen zetten”

Er zijn twee redenen voor deze stroomversnelling. In de eerste plaats is de kans reëel dat het afrittencomplex Antwerpen-Linkeroever met de bouw van de Oosterweelverbinding zal verdwijnen. Daardoor zou dit stadsdeel nog maar één autoverbinding met de rechter Scheldeoever behouden: de Waaslandtunnel. Ook verschillende ontwikkelingsprojecten aan beide Schelde-oevers zullen bijkomende mobiliteitsbehoeften creëeren.

De studie die nu voorligt, plant de bouw van een brug ter hoogte van het Nieuw Zuid en het Galgenweel op een goeie honderd meter ten noorden van de Kennedytunnel. Het brugdeel dat pal boven de vaarroute hangt, is door middel van een hefsysteem optilbaar tot op een hoogte van 54 meter boven het hoogwaterpeil. Het meeste scheepvaartverkeer kan echter onder de brug in neergelaten toestand door varen. Viermaal daags zou dit middendeel voor de grootste schepen worden opgetild.

De nieuwe oeververbinding heeft niet de roeping om de verkeersdruk van de Kennedytunnel te verlichten, maar is bestemd voor bestemmingsverkeer van en naar de linker Scheldeoever. Daarom krijgt het autoverkeer één rijstrook per rijrichting toebedeeld en krijgen de zwakke weggebruikers een aantrekkelijk alternatief voor de donkere fiets- en voetgangerstunnel in de middenbuis van de Kennedytunnel.

Het voorlopige prijskaartje van de nieuwe brug bedraagt 49,5 miljoen euro. Er wordt op een bouwtijd van drie jaar gerekend. Voor de financiering van het project wordt uitgekeken naar een formule van Publiek Private Samenwerking (PPS).

Een architectonisch ontwerp is er nog niet, net zomin als een opname van het project in de meerjarenplanningen van stad en Vlaams Gewest. Wel is het duidelijk dat de idee van een Scheldebrug – door Christian Leysen opgenomen in zijn Plan 2012 – een reële kans maakt om werkelijkheid te worden. Antwerpen zou hiermee een een landmark krijgen die de stad internationaal op de kaart zou kunnen zetten.